ثبت اختراع چیست؟

به موجب ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.

ثبت اختراع به این معنی است که حق انحصاری بهره برداری از آن اختراع به مخترع یا نماینده قانونی او تعلق میگیرد. اول تیر ماه سال ۱۳۱۰ قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات نسبت به ثبت اختراع در ایران اقدام نمود. مخترع به منظور حمایت از اختراع خود در مقابل دیگران و همچنین برخورداری از مزایای قانونی آن اختراع باید نسبت به ثبت اختراع خود اقدام نماید.

گواهینامه اختراع چیست؟

گواهینامه اختراع در واقع قراردادی دو جانبه می باشد که میان مخترع و دولت که پس از شرح اختراع بین مخترع و دولت و قوه حاکمه بسته می‌شود. بعد از ثبت تقاضای مخترع متخصصان اداره مالکیت صنعتی درخواست او را بررسی می نمایند و پس از تطابق شرایط قانونی گواهینامه ثبت اختراع به فرد تعلق می‌گیرد.

حق اختراع چیست و مرجع ثبت اختراع کجاست؟

حق اختراع در واقع همان حق انحصاری اختراع است که مخترع پس از ثبت آن برای مدت محدودی حق استفاده انحصاری آن دارد. حق اختراع زمانی برای مخترع انحصاری خواهد شد که مخترع نسبت به ثبت اختراع خود اقدام نماید.

مرجع ثبت اختراع در ایران اداره مالکیت صنعتی است و اختراعات از طریق پورتال این اداره قابل ثبت میباشند و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

    هر سوالی دارید مطرح نمایید
    Send via WhatsApp